Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ


TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
2 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở khoa học và công nghệ
3 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
7 Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
8 Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở khoa học và công nghệ
9 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Mức độ 3 Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
11 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
12 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở Mức độ 3 Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
13 Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức độ 3 Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
15 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
16 Thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
17 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Mức độ 3 Sở hữu trí tuệ Sở khoa học và Công nghệ
18 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức độ 3 Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
19 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) Mức độ 3 Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
20 Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức độ 3 Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Sở khoa học và Công nghệ