TRA CỨU HỒ SƠ


TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
2 Cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền Thông
4 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền Thông
5 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông
6 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm ( cấp địa phương ) Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
7 Cấp giấy phép xuất bản bản tin ( cấp địa phương) Mức độ 4 Lĩnh vực báo chí Sở Thông Tin Truyền Thông
8 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
9 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm ( cấp địa phương ) Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
10 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
11 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
12 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin và Truyền Thông
13 Cấp lại giấy phép hoạt động in  Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
14 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông
15 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
16 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
17 Cấp phép hoạt động của phóng viên thường trú của cơ quan báo chí Mức độ 3 Lĩnh vực báo chí Sở Thông Tin Truyền Thông
18 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
19 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin và Truyền Thông
20 Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Linh vực khác Sở Thông tin và Truyền Thông

HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình
giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận


Hồ sơ

Đúng hạn


Hồ sơ

Đã xử lý


Hồ sơ

Quá hạn


Hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến


Hồ sơ

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo tháng

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực

Đánh giá
mức độ hài lòng người dân doanh nghiệp